Het ontstaan van de stichting

 

In 1985 ontstond in Nederland een, in eerste instantie kleine, esoterisch gerichte groep die zich, uiteindelijk, "Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen" noemde. Dit genootschap, tegenwoordig kortweg "Esoterisch Genootschap" genoemd, richt zich bij haar werk op de informatie welke middels trancesessies, via het medium Daan Akkerman, wordt doorgegeven. Het accent van de informatie ligt vooral op de nieuwe tijd, het Watermantijdperk, ook bekend als Aquariustijdperk.

Deze informatie komt van het collectief van de Meesters van de Witte Broederschap. Dit collectief bevindt zich in de Kosmos. De meesters hebben het pad van incarnatie en reïncarnatie reeds afgelegd en hebben zich ten doel gesteld de mensheid intuïtief te inspireren en haar te begeleiden in de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. "Wit" heeft in deze benaming niets met ras of huidskleur te maken. "Wit" staat voor wit Licht, het Licht waarin alle kleuren van het spectrum zijn opgenomen. Wit Licht doorstroomt en omsluit alle stoffelijke en niet-stoffelijke zaken. "Broederschap" zegt niets over het geslacht van de meesters, zij zijn niet man of vrouw. Broederschap symboliseert de eenheid, de gelijkheid, de gelijkgerichtheid.

De trancesessies beginnen met "De Grote Aanroep" gevolgd door een uitgebreide meditatie. De Grote Aanroep, welke oorspronkelijk vanuit de Kosmos via Alice A. Bailey in het Engels is doorgegeven, is in het Nederlands vertaald en is, onder leiding van de Witte Broederschap, zodanig veranderd dat deze beter past bij de nieuwe energie van het Aquariustijdperk. De Grote Aanroep zou je kunnen beschouwen als een gebed met het doel een energetische afstemming te verkrijgen van de sessiegroep met de geestelijke wereld.

Na het uitspreken van de Grote Aanroep volgt een uitgebreide meditatie waarbij gezamenlijk een zuil van Licht wordt gevisualiseerd om met de hiërarchieën in verbinding te komen. Vervolgens wordt een koepel van Licht opgebouwd om deze verbinding te beschermen tegen negatieve invloeden van de broeders van de schaduw. De broeders van de schaduw schuwen het reine witte Licht en willen niet dat de mens zich spiritueel ontwikkelt, maar geketend blijft aan aardse zaken als materie, haat en angst. Voordat Daan Akkerman in trance gaat beschrijft hij wat hij, met zijn derde oog (de zesde chakra of voorhoofdchakra), aan energieën en entiteiten ziet in de opgebouwde Lichtverbinding. Uiteindelijk wordt, via de vijfde chakra (keelchakra), verbinding met hem gemaakt en is de trance een feit.

 

Daan vertelt:

"De eerste toevallige trance was in 1984, nadat ik enkele antieke religieuze schilderijen had gepsychometreerd. Deze eerste trancesessie vond dus onvoorbereid plaats, hoewel ik denk dat er wel een soort geestelijke voorbereiding was. Maar dat wisten we toen nog niet. Doordat er steeds meer trancesessies werden gehouden, kreeg ik meer en meer de behoefte aan een voorbereiding en enige meditatie, en in ieder geval een afstemming op de Witte Broederschap, de Lichtwezens en de meesters. Worden de trancesessies al weken, en soms maanden, door de Witte Broederschap geënsceneerd, en zijn de meesters, zoals uit de antwoorden blijkt, reeds aanwezig bij de voorbereiding van de vragen, ook wij bereiden ons nu voor op de te houden trancesessie. Ik bereid mijzelf voor door, ongeveer een uur van tevoren, de ruimte te visualiseren en in het Licht te zetten.

De sessie begint met de Grote Aanroep, gevolgd door een meditatie, aan het eind waarvan, zoals vermeld, een zuil van Licht wordt gevormd door uit de handpalmen Licht naar het midden van de kring te laten stromen. Gedurende de meditatie zie ik, middels mijn derde oog, allerlei kleuren en soms intelligenties (gidsen) die bij de aanwezigen zijn. De Lichtwezens van de Witte Broederschap zijn tijdens, en soms ook vóór de meditatie aanwezig. Al mediterende ontstaat rond de aanwezigen een grote, cirkelvormige, ring van Licht met een doorsnede van ongeveer tien meter. Uit deze cirkel stijgt Licht op dat langzaam een koepel vormt. Deze koepel verbindt zich dan met de zuil van Licht die we tijdens de meditatie hebben gevisualiseerd. In de koepel zie ik dan, in een grote kring achter de aanwezigen, verschillende gidsen en meesters staan. De kleuren van de koepel zijn in de loop der tijd nogal veranderd. Was in het begin, over het algemeen, nog sprake van wit, nu is het steeds vaker lila, blauw, paars, zilver en goud, wat volgens mij betekent dat de afstemming op de meesters steeds genuanceerder wordt.

De laatste tijd is, tijdens de afstemming in de meditatie, ook sprake van 'muziek' of 'gezang'. Ook kijken, als vanaf een loge, vele geestelijke wezens van bovenaf naar het gebeuren 'daar beneden'. Tijdens de trance ben ik helemaal 'weg' en weet dan ook niet wat er tijdens de sessie gebeurt. Voordat ik in trance ga voel ik een prikkeling in de buurt van nek en schouders en krijg ik een verdovend, zwaar gevoel, een soort acute slaapdrang. Wanneer ik uit de trance ontwaak kun je dat vergelijken met het wakker worden uit een slaap. Soms moet ik mij dan ook eerst even realiseren waar ik ben. En waar ben ik dan als ik in trance ben? Wel, dat is voor mij als een droom, soms in een lichtgevende wereld van lila en paarse kleuren, waar ik Lichtwezens ontmoet die mij allerlei informatie geven. Hele dictaten! Een soort colleges, welke ik onmogelijk kan herhalen. Maar het is in ieder geval boeiend en meer dan interessant. Tijdens lezingen die ik geef, komen soms spontaan brokstukken van deze geestelijke dictaten weer boven. Ik vermoed, dat de dictaten wel ergens in mijn hoger bewustzijn zijn opgeslagen".

Wanneer de meesters zich melden verwelkomen zij de sessiegroep en houden meestal een inleiding. Daarna wordt ons, de sessiegroep, de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Het trancemedium weet nooit van tevoren welke vragen er zullen worden gesteld. Sterker nog, hij ként de vragen niet eens. Dat is bij de meesters wel anders. Zij kennen ze wél en weten de intentie van de vragen. Er volgen dan de prachtigste antwoorden. Een ontroerende ervaring. Verschillende meesters spreken tot ons, afhankelijk van het onderwerp van de vraag. Ook voorspellingen worden gedaan, voorspellingen die zijn uitgekomen. Niet uit sensatiezucht, maar om de groep te tonen dat zij met de zuivere energie verbonden is. De sessies worden op tape/disc opgenomen en later op papier uitgewerkt. De sessieverslagen worden gepubliceerd in ons maandblad Par Lanto. Hoewel de meesters alleen als collectief naar buiten willen treden en niet de namen van de verschillende meesters bekend willen maken, weten wij uit een van de sessies dat de Meester Lanto in ieder geval deel uitmaakt van het collectief. Vandaar dat wij ons maandblad de naam Par Lanto (door Lanto) hebben gegeven.

Doelstellingen

Het Esoterisch Genootschap is energetisch met de Witte Broederschap verbonden via de tweede straal (of stroom) van liefde en wijsheid. Er zijn zeven stralen, waarvan de tweede straal zich kenmerkt door de lichtblauwe kleur. Uit de ontvangen informatie is te herleiden dat juist de groepen van de tweede straal de opdracht hebben innerlijk besef aan de mensheid door te geven, zodat het collectieve bewustzijn in het Aquariustijdperk kan groeien.

 

Doelstellingen van het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen:

• Vorming van een universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, huidskleur, maatschappelijke positie of geslacht.

• Aanmoediging van de vergelijkende studie der godsdiensten en wijsbegeerten.

• Het onderzoeken van de onverklaarde wetten der natuur en van de latente spirituele krachten in de mens.

• Het één laten worden van alle spirituele/esoterische stromingen, waar ook ter wereld.

 

Over het logo van het Esoterisch Genootschap:

Twee slangen bijten elkaar in de staart en vormen zo een cirkel. Dit stelt de dualiteit voor, die uiteindelijk door incarnatie en reïncarnatie in harmonie komt en daardoor de '0' vormt, het Godssymbool, de Alfa en de Omega.

De witte en de zwarte slang symboliseren ook het yin en yang, het mannelijke en het vrouwelijke aspect. Beide slangen hebben 9 driehoekige schubben, omdat de 9 het getal is van aardse en geestelijke voltooiing. 9 is het 3-voud van 3 en het resultaat van elke berekening met het getal 9 kan numerologisch worden herleid tot 9. Bijvoorbeeld: 5 x 9 = 45 => 4 + 5 = 9.

De binnenste cirkel heeft vier sectoren. Dit symboliseert de aarde 'Gaea' (4 is het getal van de aarde). De vier 'spaken' stellen de vier windstreken op aarde voor en ook de vier elementen; het middelpunt symboliseert het vijfde element, het etherisch gebied waardoor alles getransformeerd wordt.

De driehoekige schubben van de slangen stralen als het ware als een kosmische zon naar de aarde en vice versa: symbool voor de interaktie tussen kosmos en aarde.

Een schaal met de tekst: 'De Tweede Straal van Liefde en Wijsheid' draagt de hele figuur. Dit geeft aan, dat liefde en wijsheid in de wereld de schaal is, die het leven geeft.

Het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen (verder te noemen E.G.) is een in vorm gegoten uiterlijke organisatie van zielen die reageren op de impulsen van de Tweede Straals energie van Liefde en Wijsheid. Mensen die hun persoonlijkheid tot instrument hebben gemaakt voor hun ziel, zijn ontvankelijk voor deze Tweede Straals energie.


Met behoud van hun eigen identiteit stellen zij zich ten doel een bundeling van Tweede Straals kracht te bevorderen, teneinde een energieveld te scheppen waarin een dermate groot krachtveld wordt gerealiseerd, dat verbinding wordt gemaakt met andere velden van Tweede Straals energie zowel in de voor ons zichtbare als onzichtbare werelden.Het Genootschap gaat uit van het feit dat alle manifestatie zichtbaar of onzichtbaar het gevolg is van een Albron van bewustzijn die zich middels een zevenvoudige oer-energie uitdrukt. Zoals de stralen van de zon zich laten ontleden in zeven sprektrumkleuren, is de eeuwige energie die gegeven wordt vanuit het allerhoogste niveau ontleedbaar in zeven kwalificaties. Dit zijn gedifferentieerde krachten die in verhouding tot elkaar staan en esoterisch als volgt bekend zijn:

1e straal = Wil of macht - in de christelijke terminologie: God de Vader.
2e straal = Liefde en wijsheid: - in de christelijke terminologie: God de Zoon.
3e straal = Werkzame intelligentie: - in de christelijke terminologie: God de Heilige Geest.
4e straal = Harmonie door conflict.
5e straal = Concrete kennis (wetenschap).
6e straal = Abstract idealisme.
7e straal = Ceremoniële Magie.

Het E.G. erkent dat iedere straal wordt geregeerd door een grote eenheid van bewustzijn en dat de Christusenergie een wereldomvattende impuls heeft gegeven, die zich kristalliseerde in het Christelijk geloof verenigd in de verschillende Christelijke religies.

Onder invloed van het lager concreet denkvermogen, zich uitdrukkend hoofdzakelijk door middel van wereldlijke en kerkelijke bestuurders, heeft de Tweede Straals energie niet die vrijheid van instroming kunnen ondergaan die zij in zichzelf vertegenwoordigt. Dit heeft geleid tot indoctrinatie en dogmatiek die op zichzelf echter een goede scholing is geweest voor de zich ontwikkelende persoonlijkheden, door de verschillende incarnaties heen.

Onder invloed van de steeds in kracht toenemende aquariusenergie zal de mens de mogelijkheid worden geboden tot heroriëntatie van zijn geestelijk bewustzijn.

Het E.G. fungeert als katalysator van Goddelijke energie, daar het Genootschap zich gesteund weet door de Witte Broederschap en deel uitmaakt van één van de Tweede Straals ashrams.

Het E.G. pretendeert o.a. de volgende stellingen uit te dragen: 1. De wetten van de geestelijke psychologie te onderzoeken, die verschillen van de wetten van mentale en emotionele psychologie. 2. De aard van de menselijke ziel en haar betrekkingen ten opzichte van het stelsel en de kosmos te verduidelijken. 3. De verhoudingen aan te tonen tussen het Zelf en de omhulsels die dat Zelf kan gebruiken, en daardoor de algemene opvatting betreffende de menselijke constitutie te verhelderen. 4. Het probleem der supra-normale (zgn. boven-natuurlijke) machten te verduidelijken en aanduidingen te geven om deze op veilige en bruikbare wijze te hanteren.

Het E.G. ziet iedere verbondene als een onafhankelijk individu dat zich vrij maakt van vooringenomenheid en zich onder invloed van zijn ziel, welke de draagster is van Goddelijke energie, heroriënteert op het plan Gods zoals het zich in de geestelijk ontwaakte ontvouwt.

Het E.G. is een uiterlijk verschijnsel van de impuls van de Witte Broederschap en is daardoor gevolg, geen oorzaak.

Het E.G. is zowel langs objectieve als subjectieve lijnen verbonden met andere Tweede Straals groeperingen en van de individuele leden wordt het volgende verwacht:

1. In contact blijven met de innerlijke krachtbron.
2. Nooit het doel van de groep uit het oog verliezen.
3.Het aankweken van het tweevoudig vermogen om de wetten van de ziel op het individuele leven en die van de groep op het groepsleven toe te passen.
4. Alle krachten die in de groep kunnen vloeien, aanwenden in dienstbetoon. Men kan leren van die krachten kennis te nemen en deze op de juiste wijze te gebruiken.

Het uiteindelijke doel is:

a. Eén wording met zijn groepsbroeders.
b. Eenlijnigheid met zijn ziel en met de Witte Broederschap.

Het groepstype van het E.G. werkt samen onder de bewuste leiding en inspiratie van een lid van de Witte Broederschap.

De groep bestaat uit vrije en onafhankelijke zielen, die innerlijke samenhang nastreven. De groep zal daardoor aaneen worden gesmeed tot een instrument ten dienste van de mensheid en van de Hiërarchie.

Het algemene groepsdoel: is het verheffen van het bewustzijn van alle mensen die zich kunnen scharen achter de doelstellingen van het E.G. en dezen in steeds grotere getale naar de fijnstoffelijke niveaus van bewustzijn en werkzaamheid te brengen. Dit omvat arbeid op die niveaus als energie-eenheden, waarbij ieder bewust zijn individuele aandeel en zijn speciale energie bijdraagt aan het geheel tot de reeds voorhanden zijnde etherische energie. Is dit gebeurd, dan is de mens gereed voor de eerste inwijding en is hij een waar occultist, die met energie werkt onder hiërarchische leiding.

Het individueel doel: Hiervoor is de voorbereiding nodig van het leven en het bewustzijn voor dit nieuwe proces van groepsinwijding. Deze groepsinwijding is op zichzelf van werkelijk belang en hangt ervan af of de eenheid in de groep geschikt is voor inwijding.

Men leert zijn geestelijke ambitie en begeerte te overwinnen, om daardoor o.a. de groep van dienst te zijn.

Het omvat dus een TWEEVOUDIGE HOUDING ten opzichte van de inwijdingsprocessen: het zich aanpassen aan de nodige integratie en ten tweede aan de ontwikkeling van geestelijke reactie op indrukken van het gebied van de ziel en van de geestelijke Hiërarchie.

Het houdt tevens in: het kweken van inzicht en wijsheid en daardoor het aangaan van een juiste onderlinge verhouding met de verbondenen, zodat de groep, in dit geval dus het E.G. in groepseenheid voort kan gaan. Hiervoor zijn dezelfde condities nodig voor de groep als er voor de enkeling bestaan en we!: een juiste integratie op de drie niveaus der persoonlijkheid. fysiek, astraal en mentaal. Ook op geestelijke niveaus is dit nodig, naast juiste ontvangst en indrukken door de groep ofwel reactie op de hoger geestelijke denkgolven.

Een verbondene houdt zich derhalve gereed, maar waarvoor? Tot een directe erkenning van wat nieuw is, tot een onmiddellijke bevatting daarvan en tot het zetten van een nieuwe schrede in de ontplooiing van het zich baanbrekende menselijk bewustzijn, tot de gestage openbaring van de nieuwe en elkaar opvolgende denkbeelden.

Een verbondene is iemand, die zich vóór alles ertoe verbonden heeft, drie dingen te doen:

a. De mensheid spiritueel te dienen.
b. Mee te werken aan het 'plan van de kosmos', zoals hij of zij dit ziet en zo goed als men kan.
c. De krachten van de geest (de godsvonk) te ontwikkelen, het bewustzijn te verruimen, totdat men op de drie gebieden in de drie werelden en in het oorzakelijk lichaam kan werken, onder leiding van het hoger Zelf.

Een verbondene is iemand die begrip begint te krijgen van het groepswerk en die het middelpunt van zijn werkzaamheid begint te verleggen van zichzelf (als de spil waar alles om draait) naar het groepscentrum.

Een verbondene beseft hoe ontzaglijk belangrijk de eenheid van bewustzijn is. Hij of zij heeft gevoel voor verhouding gekregen en ziet de dingen zoals ze zijn. Men ziet de mensen zoals ze zijn; men ziet zichzelf zoals men innerlijk is en tracht diegene te worden die men is.

Een verbondene realiseert zich de levens- of krachtzijde van de natuur. Hij werkt met en door kracht. Hij herkent zichzelf als een krachtsmiddelpunt in een groter kracht-centrum en op hem rust de verantwoordelijkheid om de energie die hem of haar zal doorstromen te leiden in kanalen, waar de groep baat bij heeft. Een verbondene weet zichzelf - in meerdere of mindere mate - een voorpost van het bewustzijn van hiërarchische krachten, terwijl hij deze krachten op tweeërlei wijzen ziet:

a. Als zijn eigen hoger bewustzijn.
b. Als het middelpunt van het E.G., als de kracht, die de eenheden van de groep bezielt en die hen tot een homogeen geheel tezamen bindt.

Een verbondene is iemand, die zijn of haar bewustzijn vanuit het persoonlijke naar het onpersoonlijke overbrengt en gedurende dit overgangsstadium zal men noodzakelijkerwijs veel moeilijkheden verdragen.

Deze moeilijkheden ontstaan uit verschillende oorzaken:

a. Het lager zelf van de verbondene, dat in opstand komt tegen de omzetting.
b. De directe omgeving van een mens: zijn vrienden of familie, die in opstand komen tegen zijn toenemende verandering. Zij houden er niet van om als één met hem te worden beschouwd in de maatschappij, maar beschouwen zich als afgezonderd van hem op het gebied, waar begeerten en belangen liggen. Toch blijft de kosmische wet gelden, en alleen in het essentiële leven van het hoger bewustzijn kan waarachtige eenheid worden gekend.

Enkele wenken aangaande groepsverhoudingen:
Het pad van de verbondene is niet eenvoudig; obstakels omgeven elke stap die men zet en bij iedere inwijding ontmoet men moeilijkheden. Toch komt met het betreden van het pad, met het overwinnen van de moeilijkheden en met het oprechte vasthouden aan het welzijn van de groep, met een daaraan evenredige aandacht voor de afzonderlijke personen en hun evolutionaire ontwikkeling, tenslotte vervulling en het bereiken van het doel.

Men dient, omdat men weet wat er in de mens verborgen ligt en omdat men gedurende vele levens gewerkt heeft met afzonderlijke personen en met groepen, waarbij men langzamerhand de omvang van zijn streven vergroot, zodat men om zich heen die bewustzijnseenheden heeft verzameld, die men kan bezielen en gebruiken en door wie men de plannen kan uitwerken.

Dit is het doel, maar de tussenliggende stadia zijn vol moeilijkheden voor allen, die op het punt staan zichzelf te ontdekken en het pad zelf te gaan.

Het E.G. beveelt de verbondenen enige praktische raadgevingen aan:

Wees bereid, waak over het hart. Het overbrengen van het vuur vanuit de solar plexus naar het hart-centrum gaat met veel moeite gepaard. Het is niet gemakkelijk om lief te hebben, zoals de Groten dit doen, met een zuivere liefde, die niets voor zichzelf terug eist. Deze onpersoonlijke liefde, verheugt zich erover wanneer zij beantwoord wordt, maar kijkt er niet naar uit. Zij blijft gestadig volhouden, ondanks alle schijnbare verschillen.

Men zal dit verdragen en doormaken, daar het op een later tijdstip leidt tot een nauwere band met allen die met de verbondene zijn verenigd, door het karma van vorige levens, door groepswerk en door de werkzaamheid van de verbondene.

Creëer eigen harmonie, want depressiviteit brengt je in een toestand, waarin je als verbondene in de groep weinig kunt functioneren. Depressiviteit is een ziekelijk speuren naar beweegredenen en een overdreven gevoeligheid voor kritiek van anderen. Harmonie daarentegen is gebaseerd op vertrouwen op de innerlijke God, een juiste waardering van materie en een hanteren van het lager zelf.

Heb geduld. Uithoudingsvermogen is één van de kenmerken van het hoger Ego (Geest). Het hoger Ego houdt vol, in de wetenschap van eigen onsterfelijkheid. De persoonlijkheid raakt ontmoedigd in de wetenschap dat de tijd kort is.

De verbondene overkomt slechts dat, wat tot het Plan behoort. Alles wat er gebeurt, draagt het zaad van een volgende onderneming in zich en het belichaamt de omstandigheden voor een volgende stap voorwaarts.

Hierin ligt veel, dat verheldering brengt en hierin kan men datgene vinden, waarop men zal steunen. Bij menigeen doet zich in het astrale gebied veel voor, wat op oude trillingen berust (karma) en waarvoor feitelijk geen angst hoeft te bestaan. Het is de bedoeling, de astrale niveaus zó te beheersen, dat uit tegenwoordige angsten en zorgen vertrouwen en vrede kunnen groeien.

Harmonie wordt de plaats waar onverstoorde rust heerst, omdat de ware esotericus de teugels van het bewind in handen houdt en geen storing, uitgaand van het lager zelf, toelaat. Daar wordt gelukzaligheid zelf bereikt, niet gebaseerd op omstandigheden in de drie werelden (stoffelijk, astraal, mentaal), maar op het innerlijk besef.

Een bestaan, afgescheiden van het niet-zelf, een bestaan dat voortduurt, wanneer tijd en ruimte en al wat daarin vervat ligt, niet meer zijn (de eeuwige geest); dat gekend wordt, wanneer men alle begoochelingen van de lagere gebieden heeft ervaren, doorgemaakt, omgezet en te boven is gekomen; dat voortduurt als de kleine wereld van menselijk streven is vervlogen en heengegaan en gezien wordt als niets betekenend en dat gebaseerd is op het wezen: IK BEN!

Alle geestelijke aspecten in het leven vinden plaats voor geestelijk groei, zoals: ziekte, gunstige kansen, succes en teleurstelling, de hoon en kuiperijen van vijanden, het gebrek aan begrip van de kant van hen die wij liefhebben - alles is er slechts om benut te worden en alles bestaat slechts om omgezet te worden. Het ononderbroken voortduren van visie, van aspiratie en van innerlijk contact, wordt belangrijker geacht dan al het andere. Die continuïteit is hetgeen waar naar gestreefd zal worden, ondanks, niet dankzij, de omstandigheden.

Terwijl de verbondene vorderingen maakt, vindt hij niet alleen het evenwicht tussen de paren van tegenstelling, maar ook het innerlijk van zijn "broeder" en "zuster" wordt hem geopenbaard. Hij of zij wordt een erkende kracht in de wereld en wordt herkend als iemand op wie men kan vertrouwen. Mensen wenden zich tot hem of haar om hulp en bijstand. Hij of zij begint zijn speciale toon te laten weerklinken om onder begeleiding en inspiratie van de kosmos gehoord te worden. Dit doet de verbondene - in dit stadium - door literatuur, door het gesproken woord in lezingen en onderricht, door muziek, schilderen en kunst en bereikt op de een of andere manier de mensen.

De verbondene heeft een juiste waardering voor geld en zoekt niets voor zichzelf behalve datgene wat hem een uitrusting kan verschaffen voor het spiritueel werk dat gedaan wordt. Hij ziet geld en al wat voor geld gekocht kan worden als een middel om de plannen van de kosmos, voor zover hij die kan aanvoelen, in vervulling te doen gaan.

De occulte betekenis van geld wordt over het algemeen weinig gewaardeerd, doch kan een van de belangrijkste inwijdingen zijn, waardoor de plaats van een mens op het proefpad wordt bepaald. Die proef heeft betrekking op zijn houding tot het hanteren van datgene wat alle mensen trachten te verkrijgen teneinde aan hun begeerten te voldoen. Alleen wie niets voor zichzelf verlangt, heeft de werkelijke waarde van het geld begrepen.

In dit stadium wordt het leven van de verbondene een werktuig voor transformatie, in de occulte betekenis van het woord. Waar hij ook gaat, veroorzaakt de kracht die door hem heen stroomt vanuit de hogere gebieden en vanuit zijn eigen innerlijke weten, soms eigenaardige gevolgen op zijn omgeving, doch deze kracht werkt als een stimulans.

Indien men zich aangetrokken voelt door sensatie, is men nog niet toe aan de hogere kracht waarmee men in contact komt. Men kan die dan niet verdragen en kan zelfs door de tijdelijke overstimulering van de chakra's en geestelijke voertuigen ten ondergaan. Deze uitwerking valt waar te nemen zowel bij groepen als bij individuen. Maar omgekeerd, indien de levens van het lager zelf, reeds eerder zijn onderworpen en onder beheersing gebracht, dan is het effect van de kracht of energie, waarmede men in aanraking komt, zodanig, dat het reageren van het bewustzijn van de stoffelijke hersens en de hoofd-centra op het contact met het hoger ego, wordt gestimuleerd.

Dan worden anders destructieve krachten een factor ten goede en een bevorderlijke stimulering en zij kunnen gebruikt worden door hen, die weten hoe dit te doen, teneinde de mens tot verdere verlichting of bewustzijnsverruiming te brengen.

Het E.G. werkt met energieën van de Tweede Straal van Liefde en Wijsheid. De verbondenen ondervinden een verhoging van deze Tweede Straals energie in alle gebieden van uitdrukking.

Deze straal wordt de Straal of Stroom van Wijsheid genoemd om zijn kenmerkend verlangen naar zuivere kennis en absolute waarheid. Deze is koud en onpersoonlijk, indien liefde ontbreekt, maar wanneer liefde en wijsheid beide aanwezig zijn, dan krijgt men de straal van Christus en van alle grote leraren der mensheid; degenen die wijsheid terwille van anderen verworven hebben.

De verbondene, gericht op deze energiestroom, is niet snel tevreden over hetgeen hij bereikt heeft. Zijn denkvermogen blijft, onverschillig hoe groot zijn kennis is, steeds gericht op het onbekende, zoals het hiernamaals en op de spirituele ontwikkeling.

De positieve eigenschappen die men vindt bij de Tweede Straal:
Kalmte, geduld, kracht, doorzettingsvermogen, waarheidsliefde, intuïtie, heldere intelligentie en een stabiele gemoedstoestand.

De minder positieve eigenschappen van de Tweede Straal:
Te veel opgaan in studie, ongevoeligheid, onverschilligheid voor anderen, minachting voor verstandelijke beperkingen in anderen.

Eigenschappen die men kan verwerven:
Liefde, mededogen, onzelfzuchtigheid, stimulerende energie.

Door de actieve werkzaamheid van hen die als lichtpunten fungeren in de groepering ontstaat er een vereniging van de Tweede Straals energie die zowel uitzendend als ontvangend werkt. Op de hogere niveaus van bewustzijn ontstaan verbindingen naar andere Tweede Straals organisaties. Uiteindelijk heeft het geheel een stimulerende invloed op het evolutie patroon zoals het in het "Grote Plan" is ingesloten.

Mede onder invloed van het aquariustijdperk kan de mensheid als een werkzaam centrum in een groter organisme een belangrijke stap voorwaarts zetten naar grotere bewustzijnsverruiming en daardoor een betere wereld helpen realiseren.

Het in intensiteit toenemen van de Tweede Straals energie binnen genootschappen zoals het onze, zal zeer zeker verhelderend werken op diegenen die de tijdgeest tot nu toe moeilijk hebben kunnen benaderen. Velen zullen de komende tijd worden aangespoord zich te heroriënteren op de aangehangen ideeën die veelal zijn samengegroeid met het gewoonte patroon van huis, milieu en religie.

Het Esoterisch Genootschap stimuleert daarom zelfonderzoek en heroriëntatie en wil een bijdrage leveren aan esoterische bewustwording, waarbij zij zich weet gesteund door de Krachten van de hiërarchie.

In de regelmatige contacten die de Witte Broederschap met het Esoterisch Genootschap onderhoudt tijdens trance-sessies door middelaar Daan Akkerman, is een schat van antwoorden verkregen op brandende vragen, beantwoord vanuit een kosmisch standpunt. Iedere verbondene heeft de mogelijkheid informatie te verkrijgen uit de verslagen van deze sessies. Hierdoor kan men inzicht verkrijgen in esoterische en gnostische wijsheden.

Zoals uit dit handvest blijkt, is iedere verbondene een pelgrim op pad naar het innerlijk weten. Elke beproeving op dit pad is een punt van inwijding. Men gaat dit pad van inwijding niet alleen, maar weet zich gesteund door de mede-verbondenen die eveneens het pad gaan of reeds zijn gegaan.

Tijdens de sessie van 16 juni 1989 werd aan de Krachten van de Tweede Straal de volgende vraag gesteld.

Welke inwijding is betrokken bij de verbondene van het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen en geldt dat voor alle personen?
'Verschillende verbondenen zullen in zichzelf voelen dat de inwijding gelijkstaande met het aquariustijdperk waarvoor de Tweede Straals energieën nodig zijn, gelijk staat met het element vrijheid - u ziet allen dat het element vrijheid gegeven wordt door de Krachten van de Tweede Straal en steeds terugkeert in de structuren van de groeperingen en van de verslagen van de sessies. Niets is gedwongen, niets controleert of bestuurt. Alles wordt aan het eigen initiatief overgelaten, waardoor de mens zèlf de mogelijkheid krijgt in te vullen.

Wij weten ook, en zie het als een inwijding, dat vele mensen niet met deze vrijheid om kunnen gaan omdat men honderden ja duizenden levens gebonden is geweest en een slaaf is geweest van de indoctrinatie en de dogmatiek. - Wij beseffen tevens dat het moeilijk is om zonder zo'n duidelijke leidraad van gebod en verbod te functioneren. Deze worsteling dient men te boven te komen, wil men op juiste wijze reageren op de energieën die het aquariustijdperk en de Tweede Straals groeperingsenergie u bieden.

Vandaar dat wij het bitter nodig vinden deze informatie op de juiste tijd en juiste wijze te geven aan de verbondenen die denken alleen te staan in hun strijd tot vrij-wording. Men dient te beseffen, dat vrijwel iedere verbondene juist met die energie van vrijheidsbeleving kampt.

Indien men onafhankelijk is geworden van zowel de informatie die gegeven wordt via de ver-slagen van deze sessies, als van de indoctrinatie en dogmatiek van het vissentijdperk, dan kan men zelfstandig reageren en dan is de inwijding totaal begrepen. De verbondene heeft dan geen informatie meer nodig indien men één is met het Goddelijk principe op het allerhoogste niveau. Wij beseffen tevens dat niet iedereen dat op dit moment heeft bereikt. Doch ons doel is dat u allen dit zult bereiken en we zullen ernaar streven de reflecties die u geeft te reflecteren op een juiste wijze met de juiste energieën waardoor u zich vrij maakt van alle beletsels en in kunt gaan in de totale vrijheid van communicatie in de komende tijd.'

Velen van de verbondenen van het E.G. hebben hun eerste incarnaties gehad in Lemurië en Atlantis. Hieruit kunnen we opmaken dat het E.G. via de verschillende incarnaties van haar verbondenen haar wortels reeds in Lemurië had gevestigd.


Doch dat we allen door middel van onze aanwezigheid op aarde de kosmos vertegenwoordigen mag u duidelijk worden door het begrip, dat we door onze aardse incarnaties gestuwd door karma en daardoor deel uitmaken van het Goddelijk principe dat universeel vertegenwoordigd is.

Ons verblijf op aarde heeft niet alleen te maken met de persoonlijke evolutie doch indirect met het gehele zonnestelsel. Wij zijn kosmische mensen, we wonen niet hier op aarde maar verblijven hier af en toe om geestelijke lering op te doen. Ook al is een miljoen jaar slechts een te verwaarlozen deel van de kosmische geschiedschrijving, ons aandeel daarin is uitermate belangrijk, want uiteindelijk vormen wij samen de toekomst door onze huidige handels- en levenswijze.

Huidige leden van het E.G., hebben door de eeuwen heen contact met elkaar onderhouden in verschillende landen en continenten en op belangrijke momenten in de wereldgeschiedenis. De belangrijkste en meest voorkomende daarvan zijn: Lemurië, Atlantis, Egypte, Israël, India, Rusland en Frankrijk. Dit vond telkens plaats op momenten waarop er belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden voor de toekomst van het land haar bevolking en dientengevolge voor het wereldkarma.

Door de eeuwen heen hebben de huidige verbondenen van het E.G. via verschillende spirituele en politieke organisaties contact met elkaar onderhouden. Daarvan zijn ons via de sessieverslagen bekend geworden bijv. de stam van Juda, ook al in de Bijbel beschreven; de Essenen; de Egyptische mysteriescholen; volgelingen van Boeddha; de orde van Pythagoras; de Katharen; de directe volgelingen van Jezus en de laatste twee duizend jaar de Katholieke kerk, inclusief haar latere na de reformatie gevormde afsplitsingen. Politiek waren de verschillende incarnaties vaak aanwezig bij revoluties en andere belangrijke culturele omwentelingen.

Men zou zich kunnen afvragen waarom nu de hereniging van deze verschillende incarnaties in een uiterlijke groepering met een innerlijk doel zoals het E.G.? Hierop is slechts één antwoord mogelijk: omdat er ook nu weer een belangrijke culturele, spirituele en revolutionaire omwenteling voor de deur staat genaamd de 'Aquariustijd'.

Daarom zijn de bewuste geesten voor hun incarnatie in overleg met de engelen van karma overeengekomen dat die geesten die in eerdere incarnaties voldoende kennis en bewustzijn hadden opgebouwd, voor hun verdere afwerking van karma en geestelijke ontwikkeling juist nu gaan incarneren.

Doch niet alleen om zichzelf te dienen maar meer nog de energie van spirituele groepseenheid zoals dit in het nieuwe tijdperk verder gevormd wordt te dienen en daardoor de "wereldbroederschap" die onlosmakelijk verbonden is aan het aquariustijdperk verder vorm te geven.

De Meesters en de daaraan verbonden intelligenties van de Tweede Straal van Liefde en Wijsheid hebben zich persoonlijk ingespannen om deze (onze) incarnaties te begeleiden. Zij blijven dit gedurende ons gehele leven doen, ook tot het moment dat de kracht van de 'wereldbroederschap en vrijheid' in al zijn facetten rond de gehele aarde werkt.

De hoogste bestuurders van de hiërarchieën (de engelen) zijn ook de vormgevers geweest van de energie van de zeven stralen of energiestromen. Deze energie is ontstaan bij de eerste incarnaties van de godsvonken op aarde ofwel bij incarnatie van de nog niet ontwikkelde geest, onmiddellijk samenvallend met de lijn van incarnatie via het mineralen- planten- en dierenrijk.

De toenmalige vormgevers van deze van oorsprong universele energie waren de Engelen, maar deze wordt nu vooral in stand gehouden door de Meesters van de zeven verschillende stralen, gezamenlijk de 'Witte Broederschap' genoemd. De Meesters die reeds vele levens op aarde hebben gevoerd en nu het wiel van incarnatie en reïncarnatie hebben verlaten zullen geen karmische redenen meer hebben om te incarneren maar zij hebben door hun incarnaties en reïncarnaties in het verleden een betere mogelijkheid feeling te onderhouden met ons mensen. Dit om de simpele reden dat zij alle zwakheden en tekortkomingen van de mens zelf aan de levende lijve hebben ondervonden.

De 'Witte Broederschap' bevindt zich in het hoogste gebied, vanaf de aarde geteld boven de zevende sfeer, hemel, hiërarchie of lichtfase. Uit de Albron, stralen zeven energie stromen in totaliteit de universele kosmische energie.

Deze doorstralen vanuit het hoogste niveau de daaronder gelegen zeven hemelen, sferen, hiërarchieën of lichtfasen. Iedere straal kent zijn eigen geestelijk aspect waardoor wij als mens/geest weer worden geactiveerd. De sferen bevinden zich boven, respectievelijk beneden elkaar als schillen rond de aarde.

De Albron bevindt zich boven de hoogste sfeer en doorstraalt via de zeven energie stromen of stralen de zeven sferen en bereikt zo de aarde en uiteindelijk ons.

Op het moment dat de energie van Liefde en Wijsheid van de Tweede Straal ons bereikt maakt het verschillende geestelijke mogelijkheden in ons los, hetgeen het volgende voor ons betekent:

a. Inspiratie van de hiërarchie om te ontvangen en door te geven om daardoor te kunnen bezielen.
b. Het visioen van het kosmisch plan voor de ogen der mensheid te houden, want waar geen visie gegeven wordt sterft de inspiratie der mensheid.
c. Om als bemiddelaars en bemiddelingsgroep te handelen tussen de hiërarchieën en de mensheid, terwijl liefde en wijsheid worden ontvangen en daardoor de wereld van morgen te bouwen.
d.Om tijdens de energie van het vissenteken te werken, gelouterd door het ramteken met de ontvankelijkheid van de aquariusenergie, de mensheid in hun harten ontvankelijk te maken voor het aquariusbeginsel.

Op deze manier zijn de harten van de mensen van de Tweede Straals groeperingen het hart van de planeet Aarde en zodoende is de liefde die via het hart stroomt in al zijn facetten het belangrijkste element in het "Aquariustijdperk".

Wat houdt liefde in?

Liefde is alles kunnen geven zonder ook maar het geringste terug te verwachten. Liefde houdt eveneens in, dat men van nature respect heeft en op kan brengen voor ieder levend wezen, van welk ras, maatschappelijke positie, afkomst of geloofsrichting dan ook. Bovenal is liefde de hoogste vorm van rechtvaardigheid, de drijfveer achter het karma waardoor de mens de mogelijkheid krijgt weer in harmonie te komen met hetgeen hij uit evenwicht heeft gebracht.

Ware liefde zal resulteren in wereldbroederschap. Het "aquariustijdperk" zal een tijdperk zijn waar het liefde- en wijsheidsaspect hoogtijdagen viert. Want als het ons in onze huidige tijd aan iets ontbreekt is het: Liefde en Wijsheid.

Wat betekent het begrip wijsheid voor het E.G. als aspect van de Tweede Straal?

Wijsheid is inzicht, inzicht verkregen door kennis te nemen van de esoterische geschriften en van hetgeen ons geboden wordt via de sessieverslagen door de Meesters van de Tweede Straal, die ons steeds weer informatie geven van de doorgaande stroom van kennis, die naar de aarde wordt gezonden en zich verbindt aan die mensen, die door ongebreideld vertrouwen hun harten hebben opengesteld voor deze Meesters om in hun wijsheid te bemiddelen.

Vertrouwen is alleen te ontwikkelen als het met Liefde en Wijsheid wordt gevoed. Vandaar deze combinatie van liefde en wijsheid van de Tweede Straals groepen. Indien men kennis tot zich neemt, wordt men bewust. Bewustzijn leidt tot inzicht en laat ons de verschijnselen die schuil gaan achter de gebeurtenissen inzien, zodat wij kunnen weten wat er gebeurt en waarom het gebeurt.

Meester Koot Hoomie lal Sing

Eén Meester die met name erg belangrijk is voor de Tweede Straal van liefde en wijsheid is de Meester Koot Hoomie lal Sing. Nu zijn er aan iedere straal duizenden Meesters verbonden doch deze Meester treedt regelmatig als wereldleraar naar buiten en geeft dan de naam van zijn laatste incarnatie als herkenning.

Wie is de Meester Koot Hoomie lal Sing?

Zijn eerste aan ons bekende incarnatie was Toethmosis de derde, die regeerde van 1501 tot 1448 voor de huidige jaartelling in Egypte. Van deze incarnatie is bekend dat de huidige Meester Koot Hoomie toen reeds was ingewijd in de esoterische leringen verbonden aan de stam Juda in verbinding met de oude wijsheden uit Atlantis.

Pythagoras

Een volgend aan ons bekend leven van Meester Koot Hoomie is dat van Pythagoras een Grieks wijsgeer en wiskundige, die leefde in de zesde eeuw voor Christus. In dat leven hield hij zich bezig met de esoterische betekenis van de getallen en bracht ook de getallensymboliek in vorm. Hij verbreidde het weten dat alles uit een trillingsgetal bestaat.

Balthasar

Een derde leven dat aan ons bekend is, is dat van Balthasar, een wijsgeer uit het Oosten die geleefd heeft rond het begin van onze jaartelling en zelfs Jezus Christus nog onderricht heeft gegeven.

Franciscus van Assisi

Een vierde aan ons bekend leven van de Meester Koot Hoomie is dat van Franciscus van Assisi die leefde van 1181 tot 1226 en van waaruit de orde der Franciscanen ontstond.

Sjah Jahan

Een vijfde leven aan ons bekend is dat van Sjah Jahan die leefde van 1592-1666 en Groot Mogol van India was kleinzoon van Akbar de Grote, bouwer van de Tahj Mahal.

Koot Hoomie lal Sing Brahmaan

Zijn zesde aan ons bekend leven is dat van Koot Hoomie lal Sing Brahmaan uit Kashmir. Hij ging over in 1889 en is nu de Meester Koot Hoomie van de Tweede Straals groepen en treedt naar buiten met informatie betreffende wereldkarma, vooral geënt op de toekomstige tijd.

Velen vragen zich af: Waarom is er contact nodig met de intelligenties van de Tweede Straal, verbonden aan o.a. de Meester Koot Hoomie? Alle informatie die gegeven kan worden staat toch al in boeken vermeld? De Meester heeft daar zelf een antwoord op gegeven tijdens een van de trancesessies van het E.G. Dat antwoord luidt als volgt:

De aarde is constant in beroering. Hetgeen honderd jaar geleden normaal was, is nu reeds verouderd en afgedaan. Alle kennis die ooit is gegeven door de Witte Broederschap was geënt op de periode waarin zij is verstrekt. Vanzelfsprekend blijven de kosmische principes hetzelfde doch de uitwerking van deze wetmatigheden wordt voortdurend veranderd door de transformatie van de mens en de evolutie die daarbij hoort.

Al onze informatie wordt, voordat deze veranderingen zich hebben uitgewerkt in de wereld van vorm, reeds door ons herkend en voorzover nodig aan u verstrekt Alle informatie wordt onmiddellijk naar de behoefte van de tijd aangepast, omdat vooruitgang vernieuwing inhoudt en vernieuwing, verandering. Indien men vasthoudt aan hetgeen in 1800 of in het jaar 0 actueel was, krijgt men hetzelfde beeld dat men nu in de Christelijke leer tegenkomt.

Men richt zich dan niet meer op de kosmische principes die in de Bijbel zeker te vinden zijn, maar men richt zich vooral op de destijds aangepaste informatie, geënt op het tijdperk en bedoeld voor het opnamevermogen van de mensen die destijds leefden met hun eigengemaakte culturele en spirituele handels wijze. En wat ziet men? Sommige geloofsfanaten proberen anno dezer data te leven naar het letterlijk woord uitgesproken in het jaar nul en ver voor dit tijdperk (vissentijdperk?).

Dit is slechts één van de voorbeelden van informatie, gegeven door de Meesters van de Witte Broederschap. In de bijgevoegde brief vindt u een selectie van actuele informatie uit andere sessieverslagen, waarin het waarheidsgehalte van deze informatie nog eens wordt benadrukt door de vele voorspellingen op wereldniveau, waarvan er vele inmiddels in vervulling zijn gegaan.