Privacy Policy

 

PRIVACY & COOKIE VERKLARING

In deze privacyverklaring wordt namens stichting Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen verder te noemen “EG” toegelicht hoe wij (“wij” of “EG”) met de persoonsgegevens die u geeft als u onze website (www.esoterischgenootschap.nl) gebruikt omgaan en hoe wij met het gebruik van cookies omgaan.

EG verzamelt persoonsgegevens wanneer u als Cliënt of als Aanbieder of overige relatie van EG van onze dienstverlening gebruik wenst te maken.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Daarvan is sprake als zijn of haar identiteit redelijkerwijs, zonder al te grote inspanning, vastgesteld kan worden. Denk aan bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum,

e-mailadres en telefoonnummer. Gegevens die van de naam zijn ontdaan kunnen soms in combinatie met andere gegevens toch (indirect) identificeerbaar zijn.

EG is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens van u die wij via de Website verzamelen bij het bemiddelen tussen u als Cliënt en een dienst die het EG aanbied. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van u als contactpersonen verzamelen.

Voor alle persoonsgegevens die via de Website worden verwerkt nadat een Cliënt een dienst via een overeenkomst zijn aangegaan om bepaalde diensten te verrichten, is dat niet het geval. Vanaf dat moment gebeurt de verwerking van persoonsgegevens via (delen van) de Website namelijk als onderdeel van uitvoering van die overeenkomst tussen een Cliënt en het EG. De verwerking van de persoonsgegevens via de Website gebeurt dan door het EG als verwerker of sub verwerker (als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Aanbieder. De Aanbieder is de verantwoordelijke voor de gegevens.

De persoonsgegevens worden door ons met grote zorgvuldigheid behandeld en wij zullen deze steeds in overeenstemming met de eisen die de wet daaraan stelt behandelen en beveiligen. Met dit privacy beleid willen wij u graag helder informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor het EG als verantwoordelijke geldt en niet specifiek op de situatie waarin zij (sub)verwerker is.

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

We onderscheiden vier groepen personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken: Abonnees van het maandblad ParLanto, geïnteresseerden die zich opgeven voor een nieuwsbrief, overige relaties (zoals contactpersonen van leveranciers) en overige bezoekers van de Website. Per afzonderlijke groep zal hieronder worden aangegeven voor welk doel wij persoonsgegevens verzamelen.

1. Abonnees ParLanto

De persoonsgegevens van abonnees kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld: i) voor het beoordelen van de soort dienst waarnaar de abonnee op zoek is en van welke dienstverlener mogelijk geschikt is om die dienst te leveren; ii) om informatie aan dienstverleners te geven die offertes voor een dienst willen uitbrengen; iii) voor het aangaan van een overeenkomst tussen u en het EG voor onze dienstverlening (zoals een abonnement) aan u en deze ook uit te kunnen voeren; iv) voor het in contact brengen van u met een of meer dienstverleners indien u daarom verzoekt; v) om afspraken met de opdrachtgevers en medewerkers c.q. vrijwilligers van het EG te kunnen maken; vi) voor het verrichten van onze bemiddelingsdiensten; vii) voor het aanmaken van een account voor de afgeschermde omgeving op de Website; viii) interne archivering; ix) voor verbetering van onze producten en diensten; x) om zo nu en dan promotie e-mails te kunnen sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die u naar ons idee interessant zou kunnen vinden, via het e-mailadres dat u heeft verstrekt; xi) om contact met u op te nemen voor marketing. We kunnen contact met u opnemen per e-mail, via uw mobiele apparaat (zoals SMS) of post.

2. Contactpersonen van Aanbieders

De persoonsgegevens van contactpersonen van bezoekers van het EG kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld: i) om met u in het kader van het aangaan van de overeenkomst tussen de Client en het EG te kunnen communiceren; ii) voor het aangaan van een overeenkomst tussen het EG en een Client en voor het uitvoeren daarvan; iii) voor het aanmaken van een account voor de afgeschermde omgeving op de Website; iv) om informatie te verstrekken aan de Client waar u aan verbonden bent over onze diensten en om aanbiedingen over onze diensten te kunnen doen.

3. Overige relaties

De persoonsgegevens van de contactpersonen van overige relaties kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld: i) voor het aangaan van een overeenkomst met u voor onze of uw dienstverlening en om deze te kunnen uitvoeren en onderhouden; ii) met u of uw werkgever/organisatie anderszins een overeenkomst aan te gaan, uit te voeren en te onderhouden; iii) informatie te verstrekken over onze diensten en commerciële aanbiedingen over onze diensten te kunnen doen.

 

4. Overige bezoekers van de website
EG maakt gebruik van cookies om de Website en de diensten te kunnen verbeteren. In het algemeen worden uw gegevens in anonieme, niet tot de persoon herleidbare, vorm verzameld. Als met behulp van cookies wel persoonsgegevens worden verzameld, dan worden deze in lijn met de bepalingen van dit Privacy & Cookie statement verwerkt. Voor een uitvoerige toelichting op het gebruik van cookies door het EG verwijzen u naar het hoofdstuk ‘Cookies en webstatistieken.’

Abonnees, bezoekers websites en lezingen

NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), geboortedatum, geslacht, contactgegevens, inloggegevens afgeschermde inlog omgeving en daarnaast eventuele gegevens die een Cliënt verstrekt in het kader van de omschrijving van de dienst waarnaar hij of zij op zoek is. Het is mogelijk dat als onderdeel daarvan aanvullende persoonsgegevens worden verstrekt en daarmee door het EG worden verwerkt. Welke soort persoonsgegevens dat zijn is afhankelijk van onder meer de omschrijving van dienst waarnaar gezocht wordt.

Aanbieders en overige relaties
De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn voornamelijk gegevens van de contactpersonen van deze bezoekers en relaties. De persoonsgegevens die van contactpersonen worden verwerkt zijn beperkt tot: contactgegevens, functiegegevens en inloggegevens afgeschermde inlog omgeving.

Bijzondere persoonsgegevens

Met zowel Cliënten en als met Aanbieders wordt in de gebruikersovereenkomsten overeengekomen dat zij geen bijzondere persoonsgegevens via de Website of de daartoe behorende communicatiekanalen zullen delen of op andere manieren naar de Website zullen uploaden. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens die door de wetgever extra worden beschermd. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden.

Beveiliging Persoonsgegevens
Wij hechten zeer aan het beschermen van uw privacy. Al onze systemen en applicaties zijn dan ook conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving beveiligd om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Met onze medewerkers / vrijwilligers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt door ons een geheimhoudingsplicht overeengekomen en daarnaast hebben enkel daartoe geautoriseerde medewerkers toegang tot de persoonsgegevens.

Derden

Het is niet zo dat het EG uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden. Dit zal enkel gebeuren indien dat op grond van de wet noodzakelijk is. Zoals op verzoek van Politie en Justitie. Derden zijn in dit geval Politie of een andere overheid of partij als het EG daartoe op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht is. Wij kunnen persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten buiten Nederland (laten) opslaan en gebruiken. Dat kan enkel binnen de EER (Europese Economische Ruimte) zijn, maar niet daarbuiten. Het EG zal in die gevallen te allen tijde de nodige maatregelen treffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat beschermd worden.

Inzage, wijziging, beperking en dataportabiliteit
U kunt nadere informatie over uw persoonsgegevens waarover wij beschikken opvragen. Als u een kopie wilt van de persoonsgegevens die wij over u hebben of als u deze door ons aan een andere partij wilt laten overdragen (dataportabiliteit), kunt u per brief of per e-mail schrijven naar info@esoterischgenootschap.nl of naar: EG Veenweg 24 9678TL Westerlee.
Als u denkt dat informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, stuur ons dan zo snel mogelijk een bericht, per brief of e-mail. Wij zorgen er dan voor dat de onjuiste informatie zo snel mogelijk gecorrigeerd wordt. U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van Persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar voornoemd e-mailadres.
Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet uw verzoek honoreren. In dat geval zal de verwerking worden beëindigd of worden gecorrigeerd. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of indien deze in strijd met geldende wet- en regelgeving zijn verwerkt.
U kunt er op de volgende manieren voor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens te beperken:

Als u verzocht wordt een formulier op de Website in te vullen, kan er een vakje staan waarop u kunt klikken om aan te geven of de informatie door het EG gebruikt kan worden voor e-mail doeleinden. Indien u er eerder mee akkoord bent dat wij uw (persoons) gegevens gebruiken voor nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Kunt u altijd van gedachten veranderen door ons een brief of e-mail te sturen naar onderstaand adres.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij de toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, verstrekt of verhuurd aan derden tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijnen

De wet kent verschillende soorten bewaartermijnen voor de verschillende soorten persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij hanteren steeds die termijnen die de wet hiervoor stelt. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de desbetreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u de Website verlaat door op een van deze links te klikken, is het goed om te weten dat wij geen controle hebben over andere websites. We zijn daarom niet aansprakelijk voor de beveiliging en de privacy van informatie die u verstrekt als u die andere websites bezoekt en deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Let altijd goed op en lees de privacyverklaring die van toepassing is op de desbetreffende website.

# COOKIES & WEBSTATISTIEKEN

Hoe gebruiken wij cookies

Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje, dat wordt opgeslagen op uw browser (van uw computer of een mobiel apparaat) als u een website bezoekt. De informatie die door middel van cookies door ons (of derden) wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

1. Functionele cookies

Het EG maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die ons helpen de prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren of laten u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Dankzij deze cookies kan een website op u als individu reageren. De website kan de manier waarop zij werkt aanpassen aan uw behoeften en voorkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

Onze webservers verzamelen anonieme informatie, zoals de gebruikte browsersoftware, het besturingssysteem, toegangstijden en bezochte pagina’s.

Deze informatie wordt gebruikt om toezicht te houden op gebruik en om de werking van de Website te beoordelen.

In sommige delen van de Website kunnen anonieme gegevens zoals soort browser of IP-adres gebruikt worden om de inhoud van de webpagina te personaliseren. Deze informatie wordt gebruikt in een anonieme vorm, om te zorgen voor juiste en doeltreffende levering van informatie.

In het algemeen helpen deze cookies ons om u een betere website te bieden, doordat ze het mogelijk maken te zien welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons wilt delen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of niet. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar meestal kunt u uw browserinstellingen zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, als u dat liever heeft. Dit kan wel betekenen dat u niet optimaal gebruik kunt maken van de Website. Als u niet zeker bent hoe u dit moet doen, gebruik dan uw favoriete zoekmachine om dit op te zoeken met het zoekwoord ‘cookies weigeren met de naam van uw browser.

3. Overzicht cookies

Hier vindt u een manier van cookies die op de Website wordt gebruikt. Tevens zijn daar een aantal links opgenomen met meer informatie over de cookies.

Verwijdering van cookies Op deze pagina vindt u meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies. Ook kunt u meer informatie vinden in de Help-functie van uw browser.

[pagina](http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-ver)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24-05-2018. We kunnen deze verklaring soms wijzigen door deze pagina te updaten. Controleer deze pagina af en toe om zeker te zijn dat u het eens bent met eventuele veranderingen.